คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY

     มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ"

 

โดยมีกำหนดการอัพเดทของโครงการฯ ดังนี้
- ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร
   ระดับอาชีวศึกษา:  16 พฤศจิกายน – 30  ธันวาคม 2558
   ระดับปริญญาตรี :  16 พฤศจิกายน – 19  มกราคม 2559
- ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุน
   ระดับอาชีวศึกษา:  22 มกราคม 2559
   ระดับปริญญาตรี :  1 กุมภาพันธ์ 2559
- สัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
   ระดับอาชีวศึกษา :  2  กุมภาพันธ์ 2558
   ระดับปริญญาตรี  :  5  กุมภาพันธ์ 2558
- ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา และนักเรียนทุนได้ที่
  ทุกระดับพร้อมกัน :  20 กุมภาพันธ์ 2558
- พิธีมอบทุนการศึกษา
   25 กุมภาพันธ์ 2559

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/12/2558 9:28:47     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 478

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวด้านการศึกษา

ข่าวล่าสุด

รางวัลระดับ Bronze งานการประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Conference 2022 Agricultural Innovation and Natural Resources)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมนำเสนองานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Conference 2022 Agricultural Innovation and Natural Resources) ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดย ได้รับรางวัลระดับ Bronze จากการนําเสนอภาค บรรยาย เรื่อง ผลของวิธีการเตรียมเมล็ดและวิธีการเคลือบต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองนักศึกษาและอาจารย์ ที่เข้าร่วมการนำเสนอ สิรวิชญ์ กันธะ วิศรุต รังษี เมธวิน วงศ์เมธา และ ธิดารัตน์ แก้วคําอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานวิจัย อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ
1 กันยายน 2565     |      54
อุปกรณ์ IOT สำหรับตรวจวัดและควบคุมการให้น้ำทางการเกษตรแบบแม่นยำอัตโนมัติ
อุปกรณ์ IOT เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดค่าระดับปริมาณความชื้นในดิน (Sensor note) ในช่วงค่าความชื้น 0-50 เปอร์เซ็นต์ความชื้น (db) เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นสำหรับการกำหนดช่วงความชื้นและการแสดงผลสถานะการทำงานอุปกรณ์สามารถทำงานได้แบบ Stand alone ผลิตพลังงานจากแผง Solar cell อุปกรณ์ควบคุมปั๊มน้ำ/วาล์วน้ำไฟฟ้า (Control note) โดยอุปกรณ์ทั้งหมดสามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่มีสัญญาณและไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อตอบโจทย์ข้อจำกัดในด้านพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ สามารถช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการน้ำในแปลงได้อย่างแม่นยำด้วยการจ่ายน้ำแบบอัตโนมัติตามค่าปริมาณความชื้นในดิน นอกจากนี้อุปกรณ์สามารถสั่งงานทางไกลผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาให้สั่งการจ่ายน้ำหรือดูข้อมูลพืชที่เพาะปลูกได้ผ่านแอปพลิเคชั่น iFarm#ประโยชน์ ช่วยลดต้นทุนการผลิตในด้านค่าแรงงานและพลังงานไฟฟ้า ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ใช้งานง่าย ราคาถูกผลงานวิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้โทร. 062 -3956355Email : choatpong_k@hotmail.com
1 กันยายน 2565     |      57