คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY

    ตามที่ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา มีมติคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2558 จำนวน 5 ท่านใน 5 สาขา

   โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์  สว่างปัญญางกูร จากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้    ได้รับคัดเลือกให้เป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. สาขา รับใช้สังคม ที่มีการนำศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ไปรับใช้สังคมหรือบริการวิชาการก่อให้เกิดประโยชน์ เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ และมีผลทางสังคมเป็นที่ยอมรับ มีผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม  ซึ่งส่งผลให้ชุมชน สังคมมีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์  สว่างปัญญางกูร  สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้กับการทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเดิมมีความยากที่ต้องเปลืองแรงงานในการพลิกกลับกองปุ๋ย  ดังนั้นในปี 2545 ได้ประดิษฐ์คิดค้นระบบกองเติมอากาศที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยหมักได้ครั้งละ 10 กอง กองละ 1 ตัน เสร็จในเวลาเพียง 1 เดือนโดยไม่ต้องพลิกกลับกองเลย จากการอัดอากาศเข้ากองปุ๋ยด้วยพัดลมโบลเวอร์ ต่อมาในปี 2552 ก็ได้ทำการวิจัยเพิ่มเติม พัฒนาไปสู่นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยหมักวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและพัดลมอีกต่อไป เป็นการกองปุ๋ยเป็นรูปสามเหลี่ยมแถวยาวที่ไม่ต้องพลิกกลับกองเลย วัตถุดิบมีเพียงเศษพืชและมูลสัตว์เท่านั้น ใช้เวลาเพียงสองเดือน โดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรม “การพาความร้อน” ช่วยให้มีการเติมอากาศเข้าไปในกองปุ๋ยตลอดเวลาตามธรรมชาติ ปุ๋ยหมักที่ผลิตได้มีค่าคุณภาพสูงผ่านมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของประเทศทุกครั้ง เกษตรกรจะสามารถผลิตปุ๋ยหมักได้ครั้งละ 10-1,000 ตัน ช่วยให้มีการใช้ประโยชน์จากเศษพืช ลดการเผา ลดต้นทุน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี นำไปสู่การผลิตพืชผักและข้าวแบบอินทรีย์ที่ผลผลิตมีราคาสูง ส่งผลให้เกษตรกรหลายแห่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ นับเป็นตัวอย่างอาจารย์ที่ดี ได้ใช้ชีวิตรับราชการอย่างทุ่มเท ทั้งด้านงานสอน งานวิจัย และงานบริการรับใช้สังคม โดยมีผลงานบูรณาการงานสอนเข้ากับงานบริการวิชาการและงานวิจัย ได้สร้างทีมงานอาจารย์ที่สามารถถ่ายทอดผลงานต่อไปได้ในระยะยาว ผลงานวิจัยได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อใช้แก้ปัญหาหมอกควันพิษจากการเผาเศษพืช   ท่านได้จัดตั้งฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองตั้งแต่ปี 2547 เพื่อให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี และนอกจากนั้น ปัจจุบันยังได้ให้บริการวิชาการผ่านสังคมออนไลน์ โดยเปิดสอนการทำปุ๋ยหมักในเว็บบอร์ดเกษตรพอเพียงดอทคอม www.kasetporpeang.com และทางเฟสบุ๊คเพจ ห้องเรียนปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกองแม่โจ้ อีกด้วย

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์  สว่างปัญญางกูร จะเข้ารับโล่และรางวัลเกียรติยศจากที่ประชุมประธาน สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยอย่างสมเกียรติ ในการประชุมวิชาการประจำปีของที่ประชุม ปอมท. ประจำปี 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่  26-27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องแมนดารินแกรนด์  บอลรูม โรงแรมแมนดารินแมนเนจบายเซนเตอร์พอยท์ กรุงเทพฯ

Cr: งานประชาสัมพันธ์ และงานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

ปรับปรุงข้อมูล : 10/10/2558 8:28:16     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 450

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

"มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และการวิเคราะห์อันตราย และควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตอาหาร (HACCP)"
"มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และการวิเคราะห์อันตราย และควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตอาหาร (HACCP)"วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในงาน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การนําข้อกําหนดของมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตอาหาร (HACCP) มาประยุกต์ใช้กับโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตร" วิทยากรผู้ให้ความรู้ คุณฤกษ์ฟ้า ชัยวงศ์ จากบริษัท Intertek ณ ห้อง EA201 อาคารพนม สมิตานนท์ จัดโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของบริษัทอาราดา กรุ๊ป จำกัดเข้าร่วม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตทั้งนี้ ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)Cr:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
3 ธันวาคม 2564     |      2
พิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564
รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดี และ อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา และสาธุชนทั้งหลายเข้าร่วมพิธีทอดกฐินถวาย ณ วัดบุปผาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ซึ่งมียอดเงินทำบุญ จำนวน 365,929.62 บาททั้งนี้ การจัดพิธีทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด - 19 อย่างเคร่งครัดCr:เครือข่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 ธันวาคม 2564     |      3
รางวัลชมเชยจากการเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการประกวดใน "โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" จัดขึ้นโดยกรมป่าไม้
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการประกวดใน "โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" จัดขึ้นโดยกรมป่าไม้ชื่อผลงาน "โรฒ-2020 (ROT -2020) วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระบวนการทำถุงเพาะชำเริ่มจากการนำกระดาษมาเคลือบด้วยส่วนผสมของแป้งและน้ำยางพารา โดยยางพาราทำหน้าที่ป้องกั้นการซึมผ่านของน้ำ แป้งข้าวเหนียวทำให้ย่อยสลายได้ง่าย กระดาษช่วยยึดโครงสร้างถุงให้แข็งแรง ดังนั้น ในการทำถุงเพาะชำดังกล่าววัสดุแต่ละชนิด ช่วยเสริมสมบัติซึ่งกันและกันทำให้ได้ถุงเพาะชำที่สามารถใช้งานได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาในการย่อยสลายจนหมดขณะฝังดินประมาณ 1 ปี
3 ธันวาคม 2564     |      2