คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY

    ตามที่ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา มีมติคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2558 จำนวน 5 ท่านใน 5 สาขา

   โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์  สว่างปัญญางกูร จากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้    ได้รับคัดเลือกให้เป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. สาขา รับใช้สังคม ที่มีการนำศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ไปรับใช้สังคมหรือบริการวิชาการก่อให้เกิดประโยชน์ เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ และมีผลทางสังคมเป็นที่ยอมรับ มีผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม  ซึ่งส่งผลให้ชุมชน สังคมมีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์  สว่างปัญญางกูร  สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้กับการทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเดิมมีความยากที่ต้องเปลืองแรงงานในการพลิกกลับกองปุ๋ย  ดังนั้นในปี 2545 ได้ประดิษฐ์คิดค้นระบบกองเติมอากาศที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยหมักได้ครั้งละ 10 กอง กองละ 1 ตัน เสร็จในเวลาเพียง 1 เดือนโดยไม่ต้องพลิกกลับกองเลย จากการอัดอากาศเข้ากองปุ๋ยด้วยพัดลมโบลเวอร์ ต่อมาในปี 2552 ก็ได้ทำการวิจัยเพิ่มเติม พัฒนาไปสู่นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยหมักวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและพัดลมอีกต่อไป เป็นการกองปุ๋ยเป็นรูปสามเหลี่ยมแถวยาวที่ไม่ต้องพลิกกลับกองเลย วัตถุดิบมีเพียงเศษพืชและมูลสัตว์เท่านั้น ใช้เวลาเพียงสองเดือน โดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรม “การพาความร้อน” ช่วยให้มีการเติมอากาศเข้าไปในกองปุ๋ยตลอดเวลาตามธรรมชาติ ปุ๋ยหมักที่ผลิตได้มีค่าคุณภาพสูงผ่านมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของประเทศทุกครั้ง เกษตรกรจะสามารถผลิตปุ๋ยหมักได้ครั้งละ 10-1,000 ตัน ช่วยให้มีการใช้ประโยชน์จากเศษพืช ลดการเผา ลดต้นทุน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี นำไปสู่การผลิตพืชผักและข้าวแบบอินทรีย์ที่ผลผลิตมีราคาสูง ส่งผลให้เกษตรกรหลายแห่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ นับเป็นตัวอย่างอาจารย์ที่ดี ได้ใช้ชีวิตรับราชการอย่างทุ่มเท ทั้งด้านงานสอน งานวิจัย และงานบริการรับใช้สังคม โดยมีผลงานบูรณาการงานสอนเข้ากับงานบริการวิชาการและงานวิจัย ได้สร้างทีมงานอาจารย์ที่สามารถถ่ายทอดผลงานต่อไปได้ในระยะยาว ผลงานวิจัยได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อใช้แก้ปัญหาหมอกควันพิษจากการเผาเศษพืช   ท่านได้จัดตั้งฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองตั้งแต่ปี 2547 เพื่อให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี และนอกจากนั้น ปัจจุบันยังได้ให้บริการวิชาการผ่านสังคมออนไลน์ โดยเปิดสอนการทำปุ๋ยหมักในเว็บบอร์ดเกษตรพอเพียงดอทคอม www.kasetporpeang.com และทางเฟสบุ๊คเพจ ห้องเรียนปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกองแม่โจ้ อีกด้วย

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์  สว่างปัญญางกูร จะเข้ารับโล่และรางวัลเกียรติยศจากที่ประชุมประธาน สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยอย่างสมเกียรติ ในการประชุมวิชาการประจำปีของที่ประชุม ปอมท. ประจำปี 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่  26-27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องแมนดารินแกรนด์  บอลรูม โรงแรมแมนดารินแมนเนจบายเซนเตอร์พอยท์ กรุงเทพฯ

Cr: งานประชาสัมพันธ์ และงานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

ปรับปรุงข้อมูล : 10/10/2558 8:28:16     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 464

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญชวนเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ (ออนไลน์) Thailand Food Innovation Nationwide Online BootCamp 2022 พิเศษสำหรับ• นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ทุกสาขาวิชา ที่สนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร, โภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด การออกแบบหรืออื่น ๆ• อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการด้านอาหาร และผู้ที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารมาร่วมเรียนรู้:• การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร• การสร้างนวัตกรรมอาหารผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ • การพัฒนาโมเดลธุรกิจสำหรับธุรกิจนวัตกรรมอาหาร• การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากอาหารหมักดองพื้นถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารจาก Street Food สู่ผู้บริโภคในยุค New Normal(red flag)อบรมออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป(thumbtack)ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี! ตามลิงก์ด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 https://forms.gle/Qn78mbSFvRFS6sSi9สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : FI Innovation Contest (fb.com/Foodinnopolisinnovationcontest)
16 มกราคม 2565     |      5
รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร และรองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ จากสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และ รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ จากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ในโอกาสได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในผลงานเรื่อง “ชุดระบบดักจับและควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์”
21 ธันวาคม 2564     |      62
รางวัล Gold Award มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)
รางวัล Gold Award มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ หนึ่งในทีมวิจัยเรื่อง ระบบอบแห้งแบบผสมผสานอัจฉริยะ จากการประกวดแข่งขัน ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)งานเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงการบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศทั้งมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ คัดผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า 500 ผลงาน มาให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ได้มาเรียนรู้อย่างใกล้ชิดขึ้น ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ระหว่างวันที่ 22 - 26 พ.ย.นี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัล Gold Award ถ้วยรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล ในงานดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิรด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ส่งผลงานวิจัยจำนวน 2 ผลงาน ดังนี้1.ระบบอบแห้งแบบผสมผสานอัจฉริยะ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้2.โรงงานต้นแบบการผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติเชิงพาณิชย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
21 ธันวาคม 2564     |      66