โครงการการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 เรื่อง “การพัฒนากระบวนการบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ สู่การเรียนการสอน”

ปรับปรุงข้อมูล : 20/4/2558 14:56:39     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 386

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

      ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 เรื่อง “การพัฒนากระบวนการบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ สู่การเรียนการสอน” เพื่อสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำแผนจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง E123 และบริเวณลานชั้น 1 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์

            โดยจัดในรูปแบบของการเสวนาและการจัดแสดงผลงานวิจัยที่มีการนำไป บูรณาการกับงานบริการวิชาการและการเรียนการสอน โดย
            1. รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นักวิจัยรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประกาศเกียรติคุณ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจาปี 2558
            2. รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน

ข่าวล่าสุด