นักศึกษามอบรางวัลจากโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market) 2014

ปรับปรุงข้อมูล : 17/12/2557 14:36:43     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 436

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

       ตัวแทนนักศึกษาเข้าพบคณบดีเพื่อมอบรางวัลจาก โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market) 2014 ไว้ให้กับคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 17 ธัยวาคม 2557 ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ ได้นำตัวแทนนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market) 2014 ระดับประเทศ ทีม “งอกงาม” ประกอบด้วย 1. นางสาวโสภาภรณ์ รัตนะ
     2. นางสาวเจนจิรา อุตเรือนหลัก สูตรวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
     3. นายพีระพงศ์ อุปะ
     4. นายอจลวิชญ์ ศรีนวลอ้าย นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ 
     5. นายธวัชชัย ชัยธวัชวิถี นักศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย
โดยมี อาจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
ได้รับรางวัลชมเชย จากการส่งผลงาน “เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติปลอดสารพิษ”
จากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 36 ทีม ทั่วประเทศ โอกาสนี้จึงได้นำรางวัลดังกล่าวมามอบให้กับคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิสิน บวรสมบัติ คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมกเษตร  รับมอบ ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 4 จ.เชียงใหม่ เพื่อเก็บไว้เป็นเกียรติประวัติของคณะฯต่อไป

ข่าวล่าสุด