รับรางวัลชมเชย เส้นทางสู่นวัตวณิชย์(Research to Market: R2M) 2014 ระดับประเทศ

ปรับปรุงข้อมูล : 8/12/2557 13:56:50     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 719

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

        วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตัวแทนนักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมเส้นทางสู่นวัตวณิชย์(Research to Market: R2M) 2014 ระดับประเทศ ณ ห้องโถงอาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จากท่าน รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทีมจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชื่อทีม “งอกงาม” ประกอบด้วย

                1) นางสาวโสภาภรณ์ รัตนะ

                2) นางสาวเจนจิรา อุตเรือนหลัก สูตรวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

                3) นายพีระพงศ์ อุปะ

                4) นายอจลวิชญ์ ศรีนวลอ้าย นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ และ

                5) นายธวัชชัย ชัยธวัชวิถี นักศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย

        โดยมี อาจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้รับรางวัลชมเชย จากการส่งผลงาน “เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติปลอดสารพิษ” พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย และ อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์ที่ได้ครับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ข่าวล่าสุด