คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY

  ขอแสดงความยินดีกับ ทีมงอกงาม (ระบบเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ) นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานทดแทน บัณฑิตวิทยาลัย และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่-เฉลิมพระเกียรติ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to market R2M 2014 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม พ.ศ.2557 ซึ่งประกอบไปด้วยทีมผู้แข่งขันจาก 7 มหาวิทยาลัยได้แก่ ราชภัฎอุตรดิตถ์ 3 ทีม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3 ทีม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ทีม มหาวิทยาลัยนเรศวร3 ทีม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3 ทีม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม3 ทีม มหาวิทยาลัยพะเยา 3 ทีม รวมทั้งสิ้น 21 ทีม 

ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 3 ทีม ได้แก่

1.ทีมT-DOCTOR (คลินิกหมอต้นไม้)

2.ทีมCushion rubber (เบาะรองนั่งจากน้ำยางธรรมชาติ)

3.ทีมงอกงาม (ระบบเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ)

 โดยทำการคัดเลือก 5 ทีม เป็นตัวแทนระดับภูมิภาคสู่ระดับประเทศต่อไป

 

รายชื่อสมาชิกในทีม งอกงาม (ระบบเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ)

1นายธวัชชัย  ชัยธวัชวิถี สาขาสหวิทยาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย

2นายอจลวิชญ์  ศรีนวลอ้าย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่-เฉลิมพระเกียรติ

3นางสาวโสภาภรณ์  รัตนะ สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

4นางสาวเจนจิรา  อุตเรือน สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

5นายพีระพงศ์   อุปะ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่-เฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ

 Cr:วิศวกรรม...แม่โจ้ 

 

 

ปรับปรุงข้อมูล : 31/10/2557 23:09:46     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 554

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

"มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และการวิเคราะห์อันตราย และควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตอาหาร (HACCP)"
"มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และการวิเคราะห์อันตราย และควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตอาหาร (HACCP)"วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในงาน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การนําข้อกําหนดของมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตอาหาร (HACCP) มาประยุกต์ใช้กับโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตร" วิทยากรผู้ให้ความรู้ คุณฤกษ์ฟ้า ชัยวงศ์ จากบริษัท Intertek ณ ห้อง EA201 อาคารพนม สมิตานนท์ จัดโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของบริษัทอาราดา กรุ๊ป จำกัดเข้าร่วม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตทั้งนี้ ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)Cr:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
3 ธันวาคม 2564     |      2
พิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564
รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดี และ อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา และสาธุชนทั้งหลายเข้าร่วมพิธีทอดกฐินถวาย ณ วัดบุปผาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ซึ่งมียอดเงินทำบุญ จำนวน 365,929.62 บาททั้งนี้ การจัดพิธีทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด - 19 อย่างเคร่งครัดCr:เครือข่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 ธันวาคม 2564     |      3
รางวัลชมเชยจากการเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการประกวดใน "โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" จัดขึ้นโดยกรมป่าไม้
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการประกวดใน "โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" จัดขึ้นโดยกรมป่าไม้ชื่อผลงาน "โรฒ-2020 (ROT -2020) วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระบวนการทำถุงเพาะชำเริ่มจากการนำกระดาษมาเคลือบด้วยส่วนผสมของแป้งและน้ำยางพารา โดยยางพาราทำหน้าที่ป้องกั้นการซึมผ่านของน้ำ แป้งข้าวเหนียวทำให้ย่อยสลายได้ง่าย กระดาษช่วยยึดโครงสร้างถุงให้แข็งแรง ดังนั้น ในการทำถุงเพาะชำดังกล่าววัสดุแต่ละชนิด ช่วยเสริมสมบัติซึ่งกันและกันทำให้ได้ถุงเพาะชำที่สามารถใช้งานได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาในการย่อยสลายจนหมดขณะฝังดินประมาณ 1 ปี
3 ธันวาคม 2564     |      2