คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY

นักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการแข่งขันประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market) 2014 ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้ จะคัดเลือกตัวแทน 3 ทีม ไปแข่งขันในระดับภาคเหนือต่อไป ทั้งนี้ยังมี นักศึกษาวิศวกรรมที่เข้าร่วมและได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังต่อไปนี้ 

 

ที่

ชื่อ-สกุล

สาขาวิชา/คณะ

ชื่อผลงาน

1

นายธวัชชัย  ชัยธวัชวิถี

สาขาสหวิทยาการเกษตร
บัณฑิตวิทยาลัย

ระบบเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ

2

นายอจลวิชญ์  ศรีนวลอ้าย

สาขาวิศวกรรมเกษตร  
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ระบบเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ

3

นางสาวโสภาภรณ์  รัตนะ

สาขาวิศวกรรมเกษตร  
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ระบบเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ

4

นางสาวเจนจิรา  อุตเรือน

สาขาวิศวกรรมเกษตร  
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ระบบเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ

5

นายพีระพงศ์   อุปะ

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ระบบเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ

6

นายจิรายุ  แพสูงเนิน

สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

Cushion rubber

7

นางสาวนัฐฌา  ลิ้มเจริญ

สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

Cushion rubber

8

นางสาวปรางทิพย์  สิทธิกุลนะ

สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

Cushion rubber

9

นางสาวพรสวรรค์  สุแก้ว

สาขาการจัดการทั่วไป 
คณะบริหารธุรกิจ

Cushion rubber

10

นางสาวชนกเนตร  ปัญญา

สาขาการจัดการทั่วไป 
คณะบริหารธุรกิจ

Cushion rubber

 

11

นายอนิรุจน์  สุขประโคน

สาขาวิศวกรรมเกษตร  
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

T - DOCTOR

12

นางสาวขนิษฐา  ในพิมาย

สาขาวิศวกรรมเกษตร  
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

T - DOCTOR

13

นางสาวกนกพร  ใจก้อน

สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม

T - DOCTOR

14

นายธันย์  ชื่นดอนกลอย

สาขาพลังงานทดแทน  
วิทยาลัยพลังงานทดแทน

T - DOCTOR

15

นายภงค์นุวัฒน์  ไชยวงค์

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  
คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

T - DOCTOR

 

 

cr: สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ     
cr: facebook วิศวกรรม..แม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 22/9/2557 10:40:13     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 589

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

"มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และการวิเคราะห์อันตราย และควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตอาหาร (HACCP)"
"มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และการวิเคราะห์อันตราย และควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตอาหาร (HACCP)"วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในงาน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การนําข้อกําหนดของมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตอาหาร (HACCP) มาประยุกต์ใช้กับโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตร" วิทยากรผู้ให้ความรู้ คุณฤกษ์ฟ้า ชัยวงศ์ จากบริษัท Intertek ณ ห้อง EA201 อาคารพนม สมิตานนท์ จัดโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของบริษัทอาราดา กรุ๊ป จำกัดเข้าร่วม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตทั้งนี้ ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)Cr:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
3 ธันวาคม 2564     |      2
พิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564
รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดี และ อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา และสาธุชนทั้งหลายเข้าร่วมพิธีทอดกฐินถวาย ณ วัดบุปผาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ซึ่งมียอดเงินทำบุญ จำนวน 365,929.62 บาททั้งนี้ การจัดพิธีทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด - 19 อย่างเคร่งครัดCr:เครือข่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 ธันวาคม 2564     |      3
รางวัลชมเชยจากการเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการประกวดใน "โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" จัดขึ้นโดยกรมป่าไม้
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการประกวดใน "โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" จัดขึ้นโดยกรมป่าไม้ชื่อผลงาน "โรฒ-2020 (ROT -2020) วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระบวนการทำถุงเพาะชำเริ่มจากการนำกระดาษมาเคลือบด้วยส่วนผสมของแป้งและน้ำยางพารา โดยยางพาราทำหน้าที่ป้องกั้นการซึมผ่านของน้ำ แป้งข้าวเหนียวทำให้ย่อยสลายได้ง่าย กระดาษช่วยยึดโครงสร้างถุงให้แข็งแรง ดังนั้น ในการทำถุงเพาะชำดังกล่าววัสดุแต่ละชนิด ช่วยเสริมสมบัติซึ่งกันและกันทำให้ได้ถุงเพาะชำที่สามารถใช้งานได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาในการย่อยสลายจนหมดขณะฝังดินประมาณ 1 ปี
3 ธันวาคม 2564     |      2