รางวัลชนะเลิศ ตัวแทนจากแม่โจ้ โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market) 2014 

ปรับปรุงข้อมูล : 22/9/2557 10:40:13     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 465

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการแข่งขันประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market) 2014 ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้ จะคัดเลือกตัวแทน 3 ทีม ไปแข่งขันในระดับภาคเหนือต่อไป ทั้งนี้ยังมี นักศึกษาวิศวกรรมที่เข้าร่วมและได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังต่อไปนี้ 

 

ที่

ชื่อ-สกุล

สาขาวิชา/คณะ

ชื่อผลงาน

1

นายธวัชชัย  ชัยธวัชวิถี

สาขาสหวิทยาการเกษตร
บัณฑิตวิทยาลัย

ระบบเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ

2

นายอจลวิชญ์  ศรีนวลอ้าย

สาขาวิศวกรรมเกษตร  
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ระบบเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ

3

นางสาวโสภาภรณ์  รัตนะ

สาขาวิศวกรรมเกษตร  
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ระบบเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ

4

นางสาวเจนจิรา  อุตเรือน

สาขาวิศวกรรมเกษตร  
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ระบบเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ

5

นายพีระพงศ์   อุปะ

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ระบบเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ

6

นายจิรายุ  แพสูงเนิน

สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

Cushion rubber

7

นางสาวนัฐฌา  ลิ้มเจริญ

สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

Cushion rubber

8

นางสาวปรางทิพย์  สิทธิกุลนะ

สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

Cushion rubber

9

นางสาวพรสวรรค์  สุแก้ว

สาขาการจัดการทั่วไป 
คณะบริหารธุรกิจ

Cushion rubber

10

นางสาวชนกเนตร  ปัญญา

สาขาการจัดการทั่วไป 
คณะบริหารธุรกิจ

Cushion rubber

 

11

นายอนิรุจน์  สุขประโคน

สาขาวิศวกรรมเกษตร  
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

T - DOCTOR

12

นางสาวขนิษฐา  ในพิมาย

สาขาวิศวกรรมเกษตร  
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

T - DOCTOR

13

นางสาวกนกพร  ใจก้อน

สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม

T - DOCTOR

14

นายธันย์  ชื่นดอนกลอย

สาขาพลังงานทดแทน  
วิทยาลัยพลังงานทดแทน

T - DOCTOR

15

นายภงค์นุวัฒน์  ไชยวงค์

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  
คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

T - DOCTOR

 

 

cr: สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ     
cr: facebook วิศวกรรม..แม่โจ้

ข่าวล่าสุด