คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITYข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายทวี วงค์สถาน  อายุ ๕๒ ปี
สถานที่ทำงานในปัจจุบัน กลุ่มงาน สนับสนุนการเรียนการสอน คณะ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50290

ประวัติการทำงาน

เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔ ตำแหน่ง ช่างเหล็ก
สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553
รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ 29 ปี 6 เดือน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ช่างเหล็ก ๓ ระดับ ๓

ผลงานหรืการปฏิบัติราชการที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่น     

 

ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ   นับย้อนหลัง 3 ปี
 (นับถึงวันสิ้นงบประมาณ พ.ศ.2553) โดยจัดพิมพ์ขยายกรอบที่กำหนดได้

 

ปีงบประมาณ

ผลงานที่ได้รับการยอมรับหรือเป็นผลงานที่ได้รางวัล

2551-2553

๑. งานบริการ 

    ๑.๑ งานบริการภายในองค์กร 

      - ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ของคณะฯ งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดของคณะ ประสบความสำเร็จจนได้รับคำยกย่องจากผู้บริหารและบุคลากรในคณะ

      - ร่วมจัดงาน ๔๐ ปี คณะผลิตกรรมเกษตร   โดยร่วมจัดนิทรรศการและแสดงเครื่องจักรกลของคณะฯ

      - ร่วมจัดงานโดยเป็นฝ่ายสถานที่ ๑๐๐ ปี อาจารย์พนม สมิตานนท์ จนประสบความสำเร็จด้วยดี

      - ช่วยจัดงานแสดงผลงานวิจัยเครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ เมืองทองธานี นนทบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

      - เป็นคณะกรรมการ 5 ส ของคณะฯ ทำหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการ 5 ส อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรม ซึ่งมีทั้งสิ้น 3 อาคาร คือ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรม อาคารนำร่อง และอาคารปฏิบัติการคัดบรรจุ จนได้รับคำยกย่อง

      - ทำหน้าที่หัวหน้าผู้ดูแลอาคารเรียนรวมวิศวกรรมศาสตร์ และดูแลระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคทั้งหมดของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

      - เป็นหัวหน้างานก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้างของคณะ เช่น งานทำโรงจอดรถ สะพาน สนามเปตอง งานปูพื้นอิฐบล็อกลานจอดรถ และพื้นที่อ่านหนังสือของนักศึกษาที่อาคารเรียนรวมวิศวกรรมศาสตร์

      - งานปรับปรุงพื้นที่ (เกรดปรับระดับผิวหน้าดินและปรับทำคลองน้ำให้ดีขึ้น) รอบอาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง อาคารนำร่อง และอาคารคัดบรรจุ

    

๑.๒ งานบริการชุมชนนอกมหาวิทยาลัย 

      - ช่วยงานคณะโดยนำนักศึกษาออกค่ายอาสาพัฒนาร่วมกับสโมสรนักศึกษา ปลูกป่า ทำฝายกั้นน้ำ สนามเด็กเล่น และนำนักศึกษาออกถ่ายทอดเทคโนโลยีในอำเภอที่ห่างไกล

 

2551-2553

    ๑.๓ เป็นส่วนหนึ่งของทีมวิศวกรรมประดิษฐ์ โดยนำทีมรถประหยัดเชื้อเพลิงแข่งขันจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค ปี พ.ศ. ๒๕๕๑

    ๑.๔ สนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของทีมฟอร์มูล่าแม่โจ้ จนทีมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

    ๑.๕ ร่วมจัดงานวันเด็กที่กรมประชาสัมพันธ์ เขต 5 จัดสถานที่สำหรับการจัดงานวันเด็กในนามคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกปีตั้ง 2551, 2552 และ 2553

    ๑.๖ ได้รับรางวัล ลูกจ้างประจำดีเด่นประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ประจำปี ๒๕๕๒ ซึ่งรับมอบรางวัลที่สวนบัวรีสอร์ท หางดง เชียงใหม่

    ๑.๗ งานบริการชุมชนที่อาศัย

    อาสาทำงานให้กับหมู่บ้าน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จนได้รับรางวัล พ่อดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาร

 

 

2551-2553

 

๒. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

    ๒.๑ ร่วมจัดงานวันสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปีของคณะ โดยดูและในส่วนของการจัดสถานที่ทั้งหมด

    ๒.๒ ร่วมจัดงานรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของคณะ รับผิด ชอบงานสถานที่และขบวนแห่

    ๒.๓ ร่วมจัดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาของคณะเพื่อทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของไทย

    ๒.๓ เป็นฝ่ายสถานที่จัดงานโคมลอยของคณะในนามมหาวิทยาลัย จนสำเร็จไปได้ด้วยดี

 

 

2551-2553

 

๓. งานสนับสนุนการเรียนการสอน 

    ๓.๑ ช่วยปฏิบัติงานสอนงานเชื่อมโลหะ วิชาการปฏิบัติงานทางวิศวกรรม

    ๓.๒ ช่วยปฏิบัติการสอนวิชา กธ ๓๑๐ เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม        กธ ๔๑๒ อุปกรณ์ในฟาร์ม และวิชาอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

    ๓.๓ ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนโดยนำนักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ทุกปีปีละหลายครั้ง

 

 

 

ปีงบประมาณ

ผลงานที่ได้รับการยอมรับหรือเป็นผลงานที่ได้รางวัล

 

2551-2553

 

๔. ความภูมิใจจากการรับราชการ 

- ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มงกุฎไทย ชั้นที่ 5

   ชื่อ เบญจมาภรณ์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙

- ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้างเผือก ชั้นที่ 5

   ชื่อ เบญจมาภรณ์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔

 

 

การใช้ชีวิต 

ประพฤติปฏิบัติตน (ระบุหลักการประพฤติปฏิบัติตนในการครองตน ครองคน และครองงาน โดยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม)

1.  มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณข้าราชการเป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม

                ๑.1 การครองตน : ตั้งใจทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ แบ่งเวลาให้ความสำคัญในทุก ๆ ด้าน ทั้งครอบครัว หน้าที่การงาน  การให้บริการชุมชนและสังคม เพื่อ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จนได้รับรางวัล พ่อดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาร โดยยึดหลักการครองตน คือ จะปฏิบัติตนเองเป็นสมาชิกที่ดีมีคุณค่าต่อองค์กรและสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี โดยอาศัยหลัก สัปปุริสะธรรม ๗ คือ

๑. การรู้หลักและรู้จักเหตุผล คือรู้หลักการและกฎเกณฑ์ทั้งหลาย ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิต ในการปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รู้เข้าใจสิ่งที่คนจะต้องประพฤติ ปฏิบัติ ตามเหตุผล

๒. รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล คือรู้ความหมาย และความมุ่งหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติ เข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจการที่ตนกระทำ รู้ว่าตนทำอย่างนั้น ดำเนินชีวิตอย่างนั้นเพื่อประสงค์ประโยชน์อะไร หรือควรจะบรรลุถึงผลอะไร เมื่อทำไปแล้วจะบังเกิดอะไรบ้าง เป็นผลดีหรือผลเสียอย่างไร ตลอดจนรู้คติธรรมและจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิต

๓. รู้จักตน คือรู้ความสามารถ ความถนัด กำลังความรู้ ตลอดจนนิสัยใจคอของตนเองแล้วประพฤติให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลดีแท้จริงที่พึงต้องการ

๔. รู้จักประมาณ คือรู้จักพอ รู้จักประมาณในการบริโภค ในการใช้จ่ายทรัพย์สิน รู้จักความเหมาะสมพอดี ในการพูด การปฏิบัติกิจ และกระทำการทุกอย่างด้วยความเข้าใจวัตถุประสงค์ มิใช่เพียงเพื่อความพอใจ ชอบใจ หรือเอาแต่ใจตนเอง แต่ทำตามความพอดีของปัจจัยทั้งหลายที่ลงตัว

๕. รู้กาล คือรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสมที่ใช้ในการประกอบกิจ ทำหน้าที่การงาน รู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไร อย่างไร และทำให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้ถูกเวลา และเหมาะเวลา ตลอดจนรู้จักกะเวลา และวางแผนการใช้เวลาอย่างได้ผล

๖. รู้ชุมชน คือ รู้จักถิ่น รู้จักชุมชน ตลอดจนรู้จักวางตัวต่อชุมชน ว่าประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไร จึงจะเหมาะสมกับสังคมนั้น

๗. รู้บุคคล คือ การรู้จักและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล รู้จักคนที่พบปะสนทนา หรือทำงานด้วยว่าเป็นคนอย่างไร และรู้จักที่จะปฏิบัติตัวต่อบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนั้นยังยึดหลัก ฆราวาสธรรม ๔ ดังนี้

๑. สัจจะ ความจริง คือ ดำรงมั่นในสัจจะ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริงทำจริง และทำอะไรก็ให้เชื่อถือไว้วางใจได้

๒. ทมะ ฝึกตน คือ การบังคับควบคุมตนเองได้ รู้จักปรับตัว และแก้ไขปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้า ดีงาม ยิ่งขึ้นอยู่เสมอ

๓. ขันติ อดทน คือ มุ่งมั่นทำหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็งอดทน ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและความยากลำบาก มั่นคงในจุดหมาย ไม่ท้อถอย พยายามอยู่ตลอดเวลา

๔. จาคะ เสียสละ คือ ความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อผู้อื่น รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สละโลภ ละทิฐิมานะได้ ร่วมงานกับคนอื่นได้ ไม่ใจแคบ เห็นแก่ตัว หรือเอาแต่ใจตนเอง

 

2.  เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในเพื่อน ในสังคมร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง

               ๒.1 การครองคน : การปฏิบัติตนที่ทุ่มเทในการทำงานและเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน จึงได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคนงานและเจ้าหน้าที่ในฝ่ายงานอาคารและสถานที่ของคณะ และสามารถทำให้งานสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกครั้ง โดยมีหลักการครองคน ดังนี้

๑. หลักปฏิบัติต่อกันด้วยดี ระหว่างผู้บังคับบัญชากับลูกน้องหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

๑.๑ ให้งานตามกำลัง คือ มอบหมายหน้าที่การงานให้ตามกำลังความรู้ สติปัญญา ความสามารถ  รู้จักใช้คนให้ถูกกับงานตามความสามารถของเขา

๑.๒ รู้จักให้รางวัล คือ เมื่อทำดี ก็รู้จักยกย่องชมเชย และ/หรือ สนับสนุน เมื่อทำไม่ดี ก็ให้คำตักเตือน แนะนำ สั่งสอน ให้พัฒนาสมรรถภาพให้ดีขึ้น ถ้าไม่ยอมแก้ไขพัฒนาตนให้ดีขึ้น ก็ต้องตำหนิ และมีโทษตามกฎเกณฑ์ โดยชอบธรรม

๑.๓ รู้จักดูแลยามเจ็บไข้ กล่าวคือ ต้องรู้จักดูแลสารทุกข์ สุกดิบของ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ไม่เป็นผู้แล้งน้ำใจ

๑.๔ รู้จักให้ลูกน้อง หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ลาพักผ่อนบ้าง ตามความเหมาะสม ไม่เอาผลสัมฤทธิ์เพียงอย่างเดียว

๒. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ด้วยหลักพรหมวิหารธรรม ๔ และสังคหวัตถุ
พรหมวิหารธรรม ๔ ประการ คือ  เมตตา กรุณา มุทิตา และ อุเบกขา ส่วนสังคหวัตถุธรรม ๔ ประการ คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา คุณธรรม ๔ ประการนี้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อื่นไว้ได้ และยังความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างกันและกันด้วย และรู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  ให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงานทุกคน โดยเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งชนชั้น 

 

3. ประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่ำเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานหน้าที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชน มากกว่าผู้อื่นอย่างเด่นชัด

๓.1 การครองงาน : ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และเต็มความ สามารถ โดยพยายามเรียนรู้งานและพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง มีความกระตือรือร้น ขยัน หมั่นเพียร เสีย สละและอุทิศเวลาให้กับราชการอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นเบื้องต้นเสมอ รับ ผิดชอบทั้งงานในหน้าที่หลักและงานบริการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความ สามารถ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน จนทำให้งานที่รับผิดชอบสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกครั้ง และมีคติหลักในการครองงาน คือ      

๑. รักและศรัทธาในงานที่ทำ หากมีความรักและมีความศรัทธา ในงานที่ทำแล้ว งานนั้นย่อมจะประสบผลสำเร็จ เพราะถ้าชอบงานอะไรแล้ว ใจก็จะ มุ่งมั่นในการทำงานนั้น จนประสบผลสำเร็จ
                        ๒. มีความขยันหมั่นเพียนในการทำงาน  หากมีความขยันหมั่นเพียรในการทำงานแล้ว งานนั้น ๆ ย่อมจะประสบผลสำเร็จโดยง่าย 

๓. เอาใจใส่ต่องานที่ทำ หากทำงานโดยมีเป้าหมายแล้ว ย่อมจะต้องเอาใจใส่ต่องานที่ทำเสมอ การทำงานที่เอาใจใส่ งานย่อมประสบผลสำเร็จ 

๔. หมั่นตรวจสอบข้อบกพร่องของานและปรับปรุงให้ดีขึ้น หากทำงานโดยมี การปรับปรุงงานให้ดีขึ้นเสมอ จึงจะถือได้ว่ามีการปรับปรุงงาน เหมือนกับการประเมินผลงานนั้นเอง

 

3.  มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง ให้หมายรวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์กับส่วนราชการและประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์ และ/หรือ ผลการปฏิบัติที่ไม่ปรากฏเป็นเอกสารแต่เป็นรูปธรรมที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของผู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจำ

การให้การยอมรับทั้งจากภายในคณะ ภายนอกคณะ และชุมชนที่อยู่อาศัย จนได้รับรางวัลพ่อดีเด่น ลูกจ้างประจำดีเด่น ตลอดจนงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำสำเร็จลงได้ดีทุกครั้ง อีกทั้งการทุ่มเทให้กับงานบริการอื่น ๆ จนได้รับคำชมเชยอย่างต่อเนื่อง

 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ

คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

 

  นายทวี วงค์สถาน ได้ทุ่มเทอุทิศแรงกาย  แรงใจ ในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความเสียสละและเอาใจใส่ จนงานที่รับผิดชอบบรรลุตามเป้าหมายด้วยดีทุกครั้ง   เป็นผู้ที่มีจิตอาสา อาสาทำงานให้กับคณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของคณะทุกคนด้วยความเต็มใจ  จนเป็นที่ยกย่องเป็นแบบอย่าง จนได้รับรางวัลลูกจ้างประจำดีเด่น คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี ๒๕๕๒      การทำงานในหน้ารับผิดชอบหลักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนงานที่มอบหมายอื่น ๆ  ทั้งทางด้านงานบริการทั้งภายในคณะและภายนอกมหาวิทยาลัย งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็สามารถทำได้สำเร็จเป็นอย่างดี จนได้รับรางวัลดังที่กล่าวมาข้างต้น  อันมีผลทำให้งานของคณะฯ มีความก้าวหน้าเป็นลำดับ

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7260

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ในงาน Startup Gate Pitching Challeng 2023
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ในงาน Startup Gate Pitching Challeng 2023คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท ทีมปันแสน และ ทีมREISSCHEIN คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากกิจกรรมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Startup Gate Pitching Challenge 2023) จากทั้งหมด 12 ทีม จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP) ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 "ทีมปันแสน" นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร กับผลงาน "เยลลี่บุกเสริมสารสกัดจากขมิ้นชันคุมหิวผิวสวย" ประกอบด้วย1. นางสาวเสาวลักษณ์ มณีทอง2. นายณัฐพงษ์ มุงเมือง3. นายอาทิตย์ ด่านกระโทก4. ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ (อ.ที่ปรึกษาทีม)ชนะเลิศอันดับ 2 "ทีม REISSCHEIN" กับผลงาน "ไวน์ข้าวออร์แกนนิค" นักศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประกอบด้วย1.น.ส.นันทกานต์ นันสาย2.น.ส.นัทธมน ขวัญทัย3.ผศ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี (อ.ที่ปรึกษาทีม)
21 ตุลาคม 2566     |      235
"รางวัลชมเชยระดับประเทศ มีดกรีดยางอินทรี/มีดกรีดยางแบบมีกลไก"
"รางวัลชมเชยระดับประเทศ มีดกรีดยางอินทรี/มีดกรีดยางแบบมีกลไก"ในวันที่ 27 กันยายน 2566 การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน Rubber Innovation Matching Day นำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการจับคู่ธุรกิจ ภายใต้โครงการ Natural Rubber Startup Acceleration Program: Batch 3 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 198 คน ทีมผู้เข้าร่วม 28 ทีม 91 คนผศ.ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นที่ปรึกษาโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางการพัฒนาด้านธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง (Natural Rubber Startup Acceleration Program Batch 3) จากโครงการเรื่อง มีดกรีดยางอินทรี/มีดกรีดยางแบบมีกลไก โดยมีสมาชิก นายคณินทร์ชัย เอกพุฒิวงศ์ เกษตรกรชาวสวนยาง ตำบลห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ได้รับรางวัลชมเชยผลงานระดับ Product to Market (P2M) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบยางพาราเข้าสู่ตลาด
21 ตุลาคม 2566     |      207
RUBBER GUARD คว้ารางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนในการแข่งขันในระดับภูมิภาคเหนือ
ทีม RUBBER GUARD คว้ารางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนในการแข่งขันในระดับภูมิภาคเหนือ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ทีม : RUBBER GUARD คว้ารางวัลชนะเลิศ ผ่านเข้ารอบการแข่งขันการประกวดความเป็นไปได้ทางธุรกิจภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 11 (Research to Market) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ฯทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนในการแข่งขันภูมิภาคเหนือต่อไป จำนวน 3 ทีม มีดังนี้ทีม : RUBBER GUARDผลงานวิจัย : น้ำยางพาราเคลือบเหล็กป้องกันสนิมอาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ทีมนักศึกษา1. นายกฤษฎา มุ่งพูนกลาง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2. นางสาวขวัญกมล โนภา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร3. นายรณกร เครือหงษ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร4. นางสาวธันชนก คำมา คณะบริหารธุรกิจ5. นางสาวณัฐกฤตา วงษ์สุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ ทีม : AES Re-Energyผลงานวิจัย : การพัฒนาฉนวนกันความร้อนแบบคอนกรีตบล็อกผสมเถ้าชีวมวลอาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. ภคมน ปินตานาทีมนักศึกษา1. นางสาวลลิตา เพชรใจหาญ คณะพลังงานทดแทน2. นางสาวศุภมาส ทวีสุข คณะพลังงานทดแทน3. นางสาวจรรยพร หลู่จิ่ง คณะพลังงานทดแทน4. นางสาวธัญรดา เอี่ยมหอม คณะบริหารธุรกิจ5. นางสาวรดาดาว มงคลแก้ว คณะบริหารธุรกิจ ทีม : Blis teamผลงานวิจัย : แผ่นมาสก์ปาก “Blis Balm”อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. ศักดินันท์ นันตังทีมนักศึกษา1. นายเทพฤทธิ์ จาง คณะวิทยาศาสตร์2. นางสาววรรณวิษา กระจ่างฉาย คณะวิทยาศาสตร์3. นายธนชัญ คำภีระ คณะวิทยาศาสตร์4. นางสาวณัฐวิภา เผ่าดี คณะบริหารธุรกิจ5. นายพฤษชาติ แสนเขื่อนแก้ว คณะบริหารธุรกิจทั้งนี้ทีมนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นตัวแทนในการแข่งขัน R2M ระดับภูมิภาคเหนือร่วมกับทีมตัวแทนจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมทั้งหมด 21 ทีม เพื่อคัดเลือกทีมนักศึกษา จำนวน 9 ทีม แข่งขันในระดับประเทศต่อไป โดยการแข่งขันระดับภูมิภาคเหนือจะจัดขึ้นในวันที่ 30 พ.ย -1 ธ.ค 66 นี้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
21 ตุลาคม 2566     |      249
Rubber Guard "น้ำยางพาราเคลือบเหล็กป้องกันสนิม" ที่ได้รับการพิจารณาทุนอุดหนุนแบบให้เปล่า 100,000 บาท
ขอแสดงความยินดีกับทีม Rubber Guard "น้ำยางพาราเคลือบเหล็กป้องกันสนิม" ที่ได้รับการพิจารณาทุนอุดหนุนแบบให้เปล่า 100,000 บาท อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (นักศึกษาปัจจุบัน และ ผู้จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) จำนวน 4 ราย ที่ได้รับการพิจารณาทุนอุดหนุนแบบให้เปล่า 100,000 บาท (Ideation Incentive Program : #IDEA) รอบที่ 2/2566 จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ (Mockup) และแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ โดยการบ่มเพาะของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MAP)1. โครงการ Rubber Guard "น้ำยางพาราเคลือบเหล็กป้องกันสนิม"โดย นายกฤษฎา มุ่งพูนกลาง นักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ และนางสาวขวัญกมล โนภา นักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ อาจารย์ประจำคณะคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่โจ้2. โครงการ PEAT PLANT วัสดุเพาะเมล็ดและต้นกล้าจากวัตถุอินทรีย์ธรรมชาติ โดย นายเกรียงไกร ใจยสุข นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ (ต่อเนื่อง) และทีมงานศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร อาจารย์ประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้สัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้3.โครงการระบบเพาะเห็ดแบบแม่นยำ โดย นายพุทธพงษ์ สุวรรณกูล นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน นายนิติพัฒน์ ปัญญา และนายปิติพล จิ่งต่า ศิษย์เก่าวิทยาลัยพลังงานทดแทนอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา และ อาจารย์ ดร.สุระพล ริยะนา อาจารย์ประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ School of Renewable Energy, MJU.4.โครงการโจ๊กผำแม่โจ้ 1 เอ โดย นางสาวเกตุวลิน ล้ำเลิศนางสาวสุดา จันทะบัตร นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นางสาวพิมลพรรณ เพ็งสุริยา นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
21 ตุลาคม 2566     |      247