คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY

ทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง และ เทคโนโลยีวัสดุ
ลักษณะของทุน
> เป็นทุนค่าเล่าเรียนทั้งหมด และ มีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้บางส่วน (ขึ้นอยู่กับผลงาน)
> เป็นทุนที่ไม่มีการผูกมัดหลังจากสำเร็จการศึกษา และอาจจะได้รับโอกาสในการทำงานหากมีผลงานที่ดีเด่น
> เป็นทุนที่เปิดทั้งระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก
> ผู้รับทุนจะมีโอกาสได้สัมผัสกับเทคโนโลยีในงานโยธา และ ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับองค์กรณ์ชั่นนำต่างๆในประเทศ
> ผู้รับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาแบบเต็มเวลาเท่านั้น
> ผู้รับทุนจะต้องมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง กลศาสตร์ของแข็ง คอนกรีตเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีวัสดุอื่นๆ อุปกรณ์ตรวจสอบอิเล็คโทรนิค (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง)
> ผู้รับทุนจะต้องผ่านการคัดเลือกของแหล่งทุน และของสถาบันการศึกษาอย่างถูกต้อง ก่อนที่จะได้รับทุน
> ผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                                          หมดเขตวันที่
                                       10 มีนาคม 2554

ผู้ที่สนใจขอให้ส่งประวัติการศึกษา  พร้อมรูปถ่าย มาที่ sahamit@siit.tu.ac.th

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 9109

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวด้านการศึกษา

ข่าวล่าสุด

รางวัลระดับ Bronze งานการประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Conference 2022 Agricultural Innovation and Natural Resources)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมนำเสนองานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Conference 2022 Agricultural Innovation and Natural Resources) ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดย ได้รับรางวัลระดับ Bronze จากการนําเสนอภาค บรรยาย เรื่อง ผลของวิธีการเตรียมเมล็ดและวิธีการเคลือบต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองนักศึกษาและอาจารย์ ที่เข้าร่วมการนำเสนอ สิรวิชญ์ กันธะ วิศรุต รังษี เมธวิน วงศ์เมธา และ ธิดารัตน์ แก้วคําอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานวิจัย อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ
1 กันยายน 2565     |      55
อุปกรณ์ IOT สำหรับตรวจวัดและควบคุมการให้น้ำทางการเกษตรแบบแม่นยำอัตโนมัติ
อุปกรณ์ IOT เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดค่าระดับปริมาณความชื้นในดิน (Sensor note) ในช่วงค่าความชื้น 0-50 เปอร์เซ็นต์ความชื้น (db) เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นสำหรับการกำหนดช่วงความชื้นและการแสดงผลสถานะการทำงานอุปกรณ์สามารถทำงานได้แบบ Stand alone ผลิตพลังงานจากแผง Solar cell อุปกรณ์ควบคุมปั๊มน้ำ/วาล์วน้ำไฟฟ้า (Control note) โดยอุปกรณ์ทั้งหมดสามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่มีสัญญาณและไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อตอบโจทย์ข้อจำกัดในด้านพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ สามารถช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการน้ำในแปลงได้อย่างแม่นยำด้วยการจ่ายน้ำแบบอัตโนมัติตามค่าปริมาณความชื้นในดิน นอกจากนี้อุปกรณ์สามารถสั่งงานทางไกลผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาให้สั่งการจ่ายน้ำหรือดูข้อมูลพืชที่เพาะปลูกได้ผ่านแอปพลิเคชั่น iFarm#ประโยชน์ ช่วยลดต้นทุนการผลิตในด้านค่าแรงงานและพลังงานไฟฟ้า ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ใช้งานง่าย ราคาถูกผลงานวิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้โทร. 062 -3956355Email : choatpong_k@hotmail.com
1 กันยายน 2565     |      58