คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
FACULTY OF ENGINEERING AND AGRO-INDUSTRY, MAEJO UNIVERSITY

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้ทุนการศึกษาและรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554  


หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต จำนวน 10 คน
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 5 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุพอลิเมอร์ ยกเว้นสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และชีววิทยา โดย วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมอุตสาหการ  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ประเภททุนการศึกษา

ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)    1   ทุน

ทุนผู้ช่วยวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง   9   ทุน

ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่น    1  ทุน

ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพ   2   ทุน

ทุนการศึกษาจากคณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  > 7  ทุน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ได้ที่เวปไซด์

http://eng.sut.ac.th/polymer/polymer53/images_news/191.pdf

 

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 044-224431 และ 044-224439

   หรือ e-mail : nitinat@sut.ac.th , kritiya@sut.ac.th 

 

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554  ที่สาขาวิชาฯ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 8675

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวด้านการศึกษา

ข่าวล่าสุด

รางวัลระดับ Bronze งานการประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Conference 2022 Agricultural Innovation and Natural Resources)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมนำเสนองานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Conference 2022 Agricultural Innovation and Natural Resources) ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดย ได้รับรางวัลระดับ Bronze จากการนําเสนอภาค บรรยาย เรื่อง ผลของวิธีการเตรียมเมล็ดและวิธีการเคลือบต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองนักศึกษาและอาจารย์ ที่เข้าร่วมการนำเสนอ สิรวิชญ์ กันธะ วิศรุต รังษี เมธวิน วงศ์เมธา และ ธิดารัตน์ แก้วคําอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานวิจัย อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ
1 กันยายน 2565     |      55
อุปกรณ์ IOT สำหรับตรวจวัดและควบคุมการให้น้ำทางการเกษตรแบบแม่นยำอัตโนมัติ
อุปกรณ์ IOT เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดค่าระดับปริมาณความชื้นในดิน (Sensor note) ในช่วงค่าความชื้น 0-50 เปอร์เซ็นต์ความชื้น (db) เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นสำหรับการกำหนดช่วงความชื้นและการแสดงผลสถานะการทำงานอุปกรณ์สามารถทำงานได้แบบ Stand alone ผลิตพลังงานจากแผง Solar cell อุปกรณ์ควบคุมปั๊มน้ำ/วาล์วน้ำไฟฟ้า (Control note) โดยอุปกรณ์ทั้งหมดสามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่มีสัญญาณและไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อตอบโจทย์ข้อจำกัดในด้านพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ สามารถช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการน้ำในแปลงได้อย่างแม่นยำด้วยการจ่ายน้ำแบบอัตโนมัติตามค่าปริมาณความชื้นในดิน นอกจากนี้อุปกรณ์สามารถสั่งงานทางไกลผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาให้สั่งการจ่ายน้ำหรือดูข้อมูลพืชที่เพาะปลูกได้ผ่านแอปพลิเคชั่น iFarm#ประโยชน์ ช่วยลดต้นทุนการผลิตในด้านค่าแรงงานและพลังงานไฟฟ้า ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ใช้งานง่าย ราคาถูกผลงานวิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้โทร. 062 -3956355Email : choatpong_k@hotmail.com
1 กันยายน 2565     |      58