25 พ.ค. 2554 - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ปรับปรุงข้อมูล : 5/11/2554 13:14:52     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2985

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ของคณะฯ ทุกท่านที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกในปีการศึกษา 2554 ในการนี้คณะฯ จึงจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองพร้อมกันในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง E101 อาคารเรียนรวมวิศวกรรมศาสตร์ (ติดรั้วฝั่งถนนสันทรายสายเก่า)

สำหรับเรื่องที่คณะฯ จะปฐมนิเทศในช่วงเช้า ได้แก่

1. ความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ
2. แนะนำสถานที่ตั้งของหน่วยงานและบริการของคณะฯ ที่นักศึกษาควรทราบ
3. อัตลักษณ์ พฤติกรรมที่คาดหวัง และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
4. ชี้แจงและถาม-ตอบเพื่อทำความเข้าใจกับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษา
5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับผู้ปกครองในการพัฒนานักศึกษาและดูแลสวัสดิภาพของนักศึกษา

นอกจากนี้ หลังจากการปฐมนิเทศที่คณะในช่วงเช้าจะเป็นการปฐมนิเทศรวมทุกคณะอีกรอบในช่วงบ่าย ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 จึงขอเชิญนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองเข้าร่วมพร้อมกัน

สอบถามและเสนอความคิดเห็นได้ที่ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ (อาจารย์ ดร.ชนันท์ ราษฎร์นิยม) ทางอีเมล์ chanun@mju.ac.th หรือ ทาง facebook ที่ http://facebook.com/rardniyom

ข่าวล่าสุด