โครงสร้างการบริหารงาน

รายชื่อบุคลากร สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับ ชื่อ - สกุล เลขที่
อัตรา
ตำแหน่ง     ตำแหน่งบริหาร  
  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
1 ผศ. ดร.สุเนตร สืบค้า 063 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
2 อ. ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด 231 อาจารย์        
3 อ. พิสุทธิ์ กลิ่นขจร 435 อาจารย์        
4 รศ. ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ 470 รองศาสตราจารย์        
5 รศ. ดร.วิจิตรา แดงปรก 504 รองศาสตราจารย์        
6 ผศ. ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร 008 ผู้ช่วยศาสตราจารย์     ผู้อำนวยการสถานบริการวิชาการคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
7 ผศ. ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ 044 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
8 ผศ. ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม 061 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
9 ผศ. ดร.นักรบ นาคประสม 067 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
10 ผศ. ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย 078 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
11 อ. ดร.แพรวพรรณ จอมงาม 1030 อาจารย์        
12 อ. ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์ 1031 อาจารย์        
13 อ. ดร.ดวงใจ น้อยวัน 1129 อาจารย์        
14 อ. ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ 1130 อาจารย์        
15 รศ. ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย 116 รองศาสตราจารย์        
16 ผศ. ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ 117 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
17 รศ. ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ 196 รองศาสตราจารย์     รองคณบดีคณวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
18 ผศ. ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ 197 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
19 อ. มุกริน หนูคง 198 อาจารย์        
20 อ. ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี 199 อาจารย์        
21 ผศ. ดริญญา มูลชัย 200 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
22 อ. ดร.วรวรรณ เพชรอุไร 434 อาจารย์        
23 อ. ดร.กนกวรรณ ตาลดี 482 อาจารย์        
24 อ. ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ 775 อาจารย์        
25 ผศ. ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ 794 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
26 อ. ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ 813 อาจารย์        
27 อ. ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ 814 อาจารย์     รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม  
28 ผศ. ดร.ทิพาพร คำแดง 815 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
29 อ. ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร 829 อาจารย์     ผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ  
30 ผศ. ดร.กาญจนา นาคประสม 935 ผู้ช่วยศาสตราจารย์     รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย  
31 ผศ. ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ 936 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
32 รศ. เสมอขวัญ ตันติกุล ข030 รองศาสตราจารย์        
33 ผศ. ดร.ชลินดา อริยเดช ข203 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
34 ผศ. สมโภชน์ โกมลมณี ข215 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
35 ผศ. ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี ข277 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
36 อ. ดร.ญาณากร สุทัสนมาลี ข430 อาจารย์        
37 รศ. ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ ข434 รองศาสตราจารย์        
38 รศ. ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ข438 รองศาสตราจารย์     ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  
39 รศ. จักรพงษ์ พิมพ์พิมล ข439 รองศาสตราจารย์     คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
40 รศ. บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร ข489 รองศาสตราจารย์        
41 อ. ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์ ข526 อาจารย์        
42 ผศ. ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ข558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
43 อ. ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม ข559 อาจารย์     รองผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ  
               
  สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
44 นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน ข373 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร     ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
    งานบริหารและธุรการ  
45 นางสุนทรี หาญพรหม 139 พนักงานธุรการ        
46 นายสุรเชษฐ เขื่อนควบ 376 ช่างเทคนิค        
47 นางรำไพ ศุภวงค์ 377 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร        
48 นางสินีลักษณ์ เครือปัญญา 378 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร        
49 น.ส.ยุรีวรรณ นนทวาสี 435 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        
50 นายพงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ 592 ช่างเทคนิค        
51 น.ส.เบญจมาศ ปานดี 989 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        
52 น.ส.รัชนี ทัศเกตุ ข330 หัวหน้างานบริหารและธุรการ     หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
53 นางศจีรัตน์ สุรีย์จิรภาส ล095 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร        
54 นายสมบูรณ์ แซ่งุ่ย 064 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร        
55 นายวิสูตร วงศ์แสง 166 คนงานเกษตร        
56 น.ส.เยาวลักษณ์ โหลามนต์ 168 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        
57 นายสราวุฎ อาริยะ 272 คนงานเกษตร        
58 นายนรเทพ ทันวัน 273 คนงานเกษตร        
59 นายศุภกิจ พานิชกุล 288 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร        
    งานคลังและพัสดุ  
60 นายอดุลย์ โพธิ 182 นักวิชาการเงินและบัญชี     รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
61 น.ส.ดวงดาว อุตรสัก 373 นักวิชาการเงินและบัญชี        
62 น.ส.นภสร บุญเรือง 374 นักวิชาการพัสดุ        
63 น.ส.รติรัตน์ คำเฉย 167 นักวิชาการพัสดุ        
    งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ  
64 น.ส.อธิษฐาน มีแสงแก้ว 1083 นักวิชาการศึกษา        
65 นางวิภาวรรณ ผาภูมิ ข554 หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ     หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
    งานบริการวิชาการและวิจัย  
66 น.ส.ปวริศา ศรีสง่า 591 นักวิชาการศึกษา     รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
    งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  
67 น.ส.วัลยา โมราสุข 428 นักวิชาการโภชนาการ        
68 นายประพันธ์ จิโน 432 วิศวกรโลหการ        
69 ว่าที่ ร.ต.ประถม พิชัย 112 ช่างฝีมือโรงงาน        
70 นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล 043 นักวิทยาศาสตร์     รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
71 น.ส.จีราพร ทิพย์เนตร 1098 นักวิชาการศึกษา        
72 นางอัจฉรี นาคะเสถียร 159 นักวิชาการศึกษา        
73 นางผุสดี วงศ์มาศ 372 นักวิชาการศึกษา        
74 น.ส.อรุณศรี เอี่ยมรัมย์ 375 นักวิทยาศาสตร์        
75 นางวิไล กานิล 593 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์        
76 นางจันทร์จิรา วันชนะ 698 นักวิทยาศาสตร์        
77 นายทองลา ภูคำวงศ์ 707 นักวิทยาศาสตร์        
78 นายเอกชัย บุญธรรม 838 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา        
79 น.ส.นันท์ณภัส ระหงษ์ 917 นักวิทยาศาสตร์        
80 นางธัญพร เดชะวัง ล057 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร        
81 นายอนุพงษ์ อินทจักร 007 ช่างซ่อมบำรุง        
    สถานบริการวิชาการคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
82 นายชยากร เชิงดี - ผู้ปฏิบัติงาน