ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

-

•  ข้อมูลระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

                                                                

  Criterion 1  : Expected Learning  Outcomes

  Criterion 2  :  Programme  Specification

  Criterion 3  : Programme Structure and Content 

  Criterion 4   :  Teaching and Learning Approach

  Criterion  5  :  Student Assessment

  Criterion 6  : Academic Staff Quality

  Criterion 7   :  Support Staff Quality

  Criterion  8  :  Student Quality and Support

  Criterion 9  : Facilities and Infrastructure

  Criterion 10  :  Quality Enhancemen

  Criterion 11 :  Output 
•  ข้อมูลระดับคณะ ตามเกณฑ์ CUPT-QMS
  Criterion 1 :  การรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน   Criterion 2 :  การจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตร   Criterion 3 :  การวิจัย
  Criterion 4 :  การบริการวิชาการ   Criterion 5 :  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   Criterion 6 :  การบริหารทรัพยากรบุคคล
  Criterion 7 :  การบริหารจัดการด้านกายภาพ   Criterion 8 :  การบริหารจัดการด้านภาวะผู้นำ ธรรมภิบาล รายงานประเมินตนเอง (SAR)   รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร

+ SAR ตามเกณฑ์ สกอ.
+ SAR ตามเกณฑ์ AUNQA
          - ปีการศึกษา 2562
          - ปีการศึกษา 2563
          - ปีการศึกษา 2564
                 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การกำกับ 
                     มาตรฐานหลักสูตร
                     ตามเกณฑ์ สป.อว. 

ระดับหลักสูตร

+ รายงานผลประเมิน ตามเกณฑ์ สกอ.
+ รายงานผลประเมิน ตามเกณฑ์ AUNQA
          - ปีการศึกษา 2562
          - ปีการศึกษา 2563 
                

คู่มือ CUPT-QMS

คู่มือ AUN-QA Programme Level.v3

คู่มือ AUN-QA Programme Level.v4

ระดับคณะ

+ SAR ตามเกณฑ์ สกอ.
+ SAR ตามเกณฑ์ CUPT-QMS
          - ปีการศึกษา 2562
          - ปีการศึกษา 2563
                 

ระดับคณะ

+ รายงานผลประเมิน ตามเกณฑ์ สกอ.
+ รายงานผลประเมิน ตามเกณฑ์ CUPT-QMS
          - ปีการศึกษา 2562
          - ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล / เอกสารที่เกี่ยวข้อง

+ ฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

+ เอกสารประกอบโครงการอบรม/สัมมนา ด้านประกันคุณภาพ
+ Template ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร 
            - ระดับปริญญาตรี (สำหรับปีการศึกษา 2564)
            - ระดับปริญญาโท (สำหรับปีการศึกษา 2564)
            - ระดับปริญญาเอก (สำหรับปีการศึกษา 2564)

Template ส่วนนำ SAR หลักสูตร (AUN v.3.0) (สำหรับปีการศึกษา 2564) 

+ Template ส่วนนำ SAR หลักสูตร (AUN v.4.0) (สำหรับปีการศึกษา 2564)

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

+ คู่มือการเพิ่มเอกสารอ้างอิงในระบบ ERP

 


ปรับปรุงข้อมูล 13/1/2565 15:40:02
, จำนวนการเข้าดู 297