ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

-

•  ข้อมูลระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (V.4)

                                                                

  Criterion 1  : Expected Learning  Outcomes

  Criterion 2  :  Programme Structure and Content

  Criterion 3  : Teaching and Learning Approach 

  Criterion 4   :  Student Assessment

  Criterion  5  :  Academic Staff

  Criterion 6  : Student Support Service

  Criterion 7   :  Facilities and Infrastructure

  Criterion  8  :  Output and Outcomes
•  ข้อมูลระดับคณะ ตามเกณฑ์ CUPT-QMS
  Criterion 1 :  การรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน   Criterion 2 :  การจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตร   Criterion 3 :  การวิจัย
  Criterion 4 :  การบริการวิชาการ   Criterion 5 :  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   Criterion 6 :  การบริหารทรัพยากรบุคคล
  Criterion 7 :  การบริหารจัดการด้านกายภาพ   Criterion 8 :  การบริหารจัดการด้านภาวะผู้นำ ธรรมภิบาล รายงานประเมินตนเอง (SAR)   รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร

+ SAR ตามเกณฑ์ สกอ.
+ SAR ตามเกณฑ์ AUNQA
          - ปีการศึกษา 2562
          - ปีการศึกษา 2563
          - ปีการศึกษา 2564
          - ปีการศึกษา 2565

          KPI1.1การกำกับมาตรฐานหลักสูตร

ระดับหลักสูตร

+ รายงานผลประเมิน ตามเกณฑ์ สกอ.
+ รายงานผลประเมิน ตามเกณฑ์ AUNQA
       - ปีการศึกษา 2562
       - ปีการศึกษา 2563
       - ปีการศึกษา 2564
       - ปีการศึกษา 2565

คู่มือ CUPT-QMS ฉบับปรับปรุง ปี 2566

คู่มือ AUN-QA Programme Level.v3

คู่มือ AUN-QA Programme Level.v4

ระดับคณะ

+ SAR ตามเกณฑ์ สกอ.
+ SAR ตามเกณฑ์ CUPT-QMS
        - ปีการศึกษา 2562
        - ปีการศึกษา 2563
        - ปีการศึกษา 2564
        - ปีการศึกษา 2565

ระดับคณะ

+ รายงานผลประเมิน ตามเกณฑ์ สกอ.
+ รายงานผลประเมิน ตามเกณฑ์ CUPT-QMS
      - ปีการศึกษา 2562
      - ปีการศึกษา 2563
      - ปีการศึกษา 2564
      - ปีการศึกษา 2565

  ข้อมูล / เอกสารที่เกี่ยวข้อง

+ ฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

+ เอกสารประกอบโครงการอบรม/สัมมนา ด้านประกันคุณภาพ
+ Template ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร 
            - ระดับปริญญาตรี (สำหรับปีการศึกษา 2564)
            - ระดับปริญญาโท (สำหรับปีการศึกษา 2564)
            - ระดับปริญญาเอก (สำหรับปีการศึกษา 2564)

Template ส่วนนำ SAR หลักสูตร (AUN v.3.0) (สำหรับปีการศึกษา 2564) 

+ Template ส่วนนำ SAR หลักสูตร (AUN v.4.0) (สำหรับปีการศึกษา 2564)

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

+ รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน AUNQA V.4.0 (ทปอ.) 

+ รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน AUNQA V.4.0 (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 

+ คู่มือการเพิ่มเอกสารอ้างอิงในระบบ ERP

+ คู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ

 


ปรับปรุงข้อมูล 3/11/2566 13:41:46
, จำนวนการเข้าดู 297