ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

“จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างปัญญาในรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่บูรณาการกับการทำงานตามอมตะโอวาท งานหนักไม่เคยฆ่าคน มุ่งให้ผู้เรียน มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถพัฒนาทักษะเดิม สร้างเสริมทักษะใหม่ มีวิธีคิดของการเป็นผู้ประกอบการ มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร มีความตระหนักต่อสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตามจุดยืนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ว่า มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต”

(ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ตามรายละเอียดหนังสือที่ อว 68.1.1.2/ว142 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563)

ปรัชญาการศึกษา

บัณฑิตผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อุดมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

พันธกิจ

1. ส่งเสริมบัณฑิตให้มีความรู้ในเชิงวิชาการและเป็นนักปฏิบัติในเชิงวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

2. ส่งเสริมบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีทักษะการใช้ชีวิต (Soft skill) มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้ดำรงตนได้ตามศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ

3. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และเผยแพร่สู่สังคมในทุกระดับทั้งกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งบุคลากร และทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อแสวงหารายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

สร้างและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ รวมทั้งเสริมสร้างนวัตกรรม ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของมหาวิทยาลัยในกำกับ

อัตลักษณ์

มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ค่านิยม

ค่านิยมหลักที่จะผลักดันให้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ได้

มี 5 ประการ ประกอบเป็นคำว่า FOCUS ดังนี้

(1) ประกอบวิชาชีพด้วยศรัทธา (F = Faith for professional practice)

•  ศรัทธาในวิชาชีพ (Faith)

•  ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)

•  ตรงกับค่านิยมของมหาวิทยาลัยฯ ที่ว่า “ทำงานด้วยจิตวิญญาณ” (M = Mindfulness)

(2) ก้าวไปข้างหน้าด้วยสมรรถนะเด่น (O=Outstanding performance)

•  มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ

•  ตรงกับค่านิยมของมหาวิทยาลัยฯ ที่ว่า “สืบสานปณิธานด้วยใจมั่น” (A = Aspiration) และ “สานฝันสู่ความเป็นเลิศ” (E = Excellence)

(3) มุ่งเน้นการทำงานร่วมกัน (C=Cooperating and team-working)

•  รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

•  แก้ปัญหาร่วมกันบนพื้นฐานของเหตุผล ด้วยความเป็นธรรม

•  เรียนรู้และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

•  ตรงกับค่านิยมของมหาวิทยาลัยฯ ที่ว่า “ชูเชิดความยุติธรรม” (J = Justification)

(4) ผูกพันประสานความแตกต่างให้เป็นหนึ่ง (U=Unity among diversity)

•  มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ความสามารถที่หลากหลาย ในสาขาวิชาที่มีความแตกต่างกันได้อย่างลงตัว อันเป็นความโดดเด่นของคณะฯ ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งตรงกับค่านิยมของมหาวิทยาลัยฯ ที่ว่า “ก้าวนำด้วยเกียรติภูมิ” (O = Originality)

(5) จิตคนึงถึงการให้บริการ (S=Service-minded)

•  มีจิตบริการ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยการทำเกินความคาดหมาย (Service beyond expectation)

สมรรถนะหลัก

เป็นคณะที่สามารถสร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรได้ครบห่วงโซ่คุณค่า (Agronovation Value Chain)


ปรับปรุงข้อมูล 8/10/2564 16:17:44
, จำนวนการเข้าดู 0