ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ตำแหน่งบริหาร
  สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
44 นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
    งานบริหารและธุรการ
45 นางสุนทรี หาญพรหม พนักงานธุรการ
46 นายสุรเชษฐ เขื่อนควบ ช่างเทคนิค
47 นางรำไพ ศุภวงค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
48 นางสินีลักษณ์ เครือปัญญา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
49 น.ส.ยุรีวรรณ นนทวาสี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
50 นายพงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ ช่างเทคนิค
51 น.ส.เบญจมาศ ปานดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
52 น.ส.รัชนี ทัศเกตุ หัวหน้างานบริหารและธุรการ หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
53 นายสมบูรณ์ แซ่งุ่ย ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
54 นายวิสูตร วงศ์แสง คนงานเกษตร
55 น.ส.เยาวลักษณ์ โหลามนต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
56 นายสราวุฎ อาริยะ คนงานเกษตร
57 นายศุภกิจ พานิชกุล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
    งานคลังและพัสดุ
58 นายอดุลย์ โพธิ นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
59 น.ส.ดวงดาว อุตรสัก นักวิชาการเงินและบัญชี
60 น.ส.นภสร บุญเรือง นักวิชาการพัสดุ
61 น.ส.รติรัตน์ คำเฉย นักวิชาการพัสดุ
    งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
62 น.ส.อธิษฐาน มีแสงแก้ว นักวิชาการศึกษา
63 นางวิภาวรรณ ผาภูมิ หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
    งานบริการวิชาการและวิจัย
64 น.ส.ปวริศา ศรีสง่า นักวิชาการศึกษา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
    งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
65 นายประพันธ์ จิโน วิศวกรโลหการ
66 ว่าที่ ร.ต.ประถม พิชัย ช่างฝีมือโรงงาน
67 นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล นักวิทยาศาสตร์
68 น.ส.จีราพร ทิพย์เนตร นักวิชาการศึกษา
69 นางอัจฉรี นาคะเสถียร นักวิชาการศึกษา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
70 นางผุสดี วงศ์มาศ นักวิชาการศึกษา
71 น.ส.อรุณศรี เอี่ยมรัมย์ นักวิทยาศาสตร์
72 นางวิไล กานิล ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
73 นางจันทร์จิรา วันชนะ นักวิทยาศาสตร์
74 นายทองลา ภูคำวงศ์ นักวิทยาศาสตร์
75 นายเอกชัย บุญธรรม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
76 น.ส.นันท์ณภัส ระหงษ์ นักวิทยาศาสตร์
77 นายอนุพงษ์ อินทจักร ช่างซ่อมบำรุง

ปรับปรุงข้อมูล 4/11/2564 12:03:14
, จำนวนการเข้าดู 900