ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ตำแหน่งบริหาร
  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 ผศ. ดร.สุเนตร สืบค้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 อ. พิสุทธิ์ กลิ่นขจร อาจารย์
3 รศ. ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ รองศาสตราจารย์
4 รศ. ดร.วิจิตรา แดงปรก รองศาสตราจารย์
5 ผศ. ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อำนวยการสถานบริการวิชาการคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
6 ผศ. ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7 ผศ. ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
8 ผศ. ดร.นักรบ นาคประสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
9 ผศ. ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
10 อ. ดร.แพรวพรรณ จอมงาม อาจารย์
11 อ. ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์ อาจารย์
12 อ. ดร.ดวงใจ น้อยวัน อาจารย์
13 อ. ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ อาจารย์
14 รศ. ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย รองศาสตราจารย์
15 ผศ. ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
16 รศ. ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ รองศาสตราจารย์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
17 ผศ. ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
18 อ. มุกริน หนูคง อาจารย์
19 อ. ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี อาจารย์
20 ผศ. ดริญญา มูลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
21 อ. ดร.วรวรรณ เพชรอุไร อาจารย์
22 อ. ดร.กนกวรรณ ตาลดี อาจารย์
23 อ. ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ อาจารย์
24 ผศ. ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
25 อ. ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ อาจารย์
26 อ. ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ อาจารย์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม
27 ผศ. ดร.ทิพาพร คำแดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
28 อ. ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร อาจารย์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
39 ผศ. ดร.กาญจนา นาคประสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
30 ผศ. ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
31 รศ. เสมอขวัญ ตันติกุล รองศาสตราจารย์
32 รศ. ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ รองศาสตราจารย์
33 รศ. ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ รองศาสตราจารย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
34 รศ. จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองศาสตราจารย์ คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
35 รศ. บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร รองศาสตราจารย์
36 อ. ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์ อาจารย์
37 ผศ. ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
38 อ. ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม อาจารย์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
39 อ. ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร อาจารย์


ปรับปรุงข้อมูล 4/11/2564 14:11:43
, จำนวนการเข้าดู 2542