สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร


ปรับปรุงข้อมูล : 27/1/2564 11:22:10     อ่าน : 13725

ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร (Agricultural Engineering)

หลักสูตร 4 ปี (153 หน่วยกิต)

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร
Bachelor of Engineering Program in Agricultural Engineering

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร) หรือ วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
Bachelor of Engineering (Agricultural Engineering) หรือ B.Eng. (Agricultural Engineering)

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรม ศาสตร์ ในงานเกษตรกรรม เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงระบบการผลิตและการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในการ เกษตร เช่น การเตรียมพื้นที่ การปลูก การพ่นสารกำจัดแมลง และวัชพืช การเก็บเกี่ยว และการตัดแต่งต้นไม้ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้หลังการเก็บเกี่ยวและอุปกรณ์ที่ใช้ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนการออกแบบอาคารในฟาร์ม การออกแบบอาคารชลประทานในพื้นที่เกษตรกรรม นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชานี้ อาจจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นวิศวกรในบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล โดยทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักรกลใน

แนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรม ศาสตร์ ในงานเกษตรกรรม เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงระบบการผลิตและการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในการ เกษตร เช่น การเตรียมพื้นที่ การปลูก การพ่นสารกำจัดแมลง และวัชพืช การเก็บเกี่ยว และการตัดแต่งต้นไม้ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้หลังการเก็บเกี่ยวและอุปกรณ์ที่ใช้ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนการออกแบบอาคารในฟาร์ม การออกแบบอาคารชลประทานในพื้นที่เกษตรกรรม
ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นวิศวกรในบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล โดยทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักรกลในการเกษตร การแปรรูปผลผลิตเกษตร ตลอดจนการเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร
 
สำนักงาน : อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 5
โทรศัพท์ : สายตรง 053-878123 สายภายใน 5550-1

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

คณะกรรมการประจำหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี)