รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์