>>หนังสือเกี่ยวกับ
   วิศวกรรมเกษตร
   วิศวกรรมอาหาร
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 

>> หนังสือใหม่

   

 

>> Co-working Space 

เป็นพื้นที่ในการพบปะ พูดคุยระหว่างอาจารย์ นักศึกษา เพื่อให้ตอนสนองฟังก์ชั่นการใช้งาน รวมทั้งเป็นพื้นที่นั่งอ่าน มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เอื้อต่อการใช้งานของนักศึกษา อาจารย์ในการนำเสนอความคิดผ่านจอ LED หรือมีการหารือ ประชุม อภิปรายร่วมกัน

  
อ่านต่อ

 

ห้องสมุดดิจิทัล คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Digital Libraries Faculty of Engineering and Agro-Industry, Maejo University