บุคลากร


ปรับปรุงข้อมูล : 13/12/2562 10:31:41     อ่าน : 569

คณะผู้บริหาร
รศ. จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร


รศ. ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา


อ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม
ผศ. ดร.กาญจนา นาคประสม
รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

ผศ. ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
ผู้อำนวยการสถานบริการวิชาการคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร