หน้าแรก ] [ นักศึกษา ] [ ศิษย์เก่า ] [ ปฏิทินกิจกรรม ] [ องค์ความรู้ ] [ ภาวะการมีงานทำ ][ ติดต่อเรา ]
 
.
>> เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี 
ระเบียบกิจกรรมนักศึกษา
ระเบียบการเข้าร่วมกิจกรรม
โครงสร้างกิจกรรม
กิจกรรมบังคับเลือก
วินัยนักศึกษา
>> เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
>> ผังการปฏิบัติงาน
การดูแลนักศึกษา กรณีประสบอุบัติเหตุ
 
 
 
 
 

กิจกรรมเพื่อสังคม CSR

วิศวกรรมอาหารแม่โจ้

วิศวกรรมแม่โจ้

ชมรมศิษย์เก่าฟู้ดเทคแม่โจ้

Foodtech Maejo

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

Food Science and Technology,
Maejo University, Chiangmai

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

Maejo Racing Team

Foodtech Maejo

งานกิจการนักศึกษารางวัล ภาวะการมีงานทำ ทุนการศึกษา

 

 

งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทร 0-5387-5000 ต่อ 126