?

คู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวข้องEco Products Listกฎหมายคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติกฏหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมกฏหมายกรมควบคุมมลพิษกฎกระทรวง การจัดทำบันทึกผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 2555เคล็ดลับ ความสำเร็จสำนักงานสีเขียว (Green Office) การใช้ทรัพยากรร่วมกันGoogleAppOffice365ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์คู่มือ สู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)


  ข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากร
 
 
    ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
 

 
 

 

  ปริมาณการใช้น้ำ
 

การดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ตามมาตรฐานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2563)