ประวัติความเป็นมา

    คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลน คือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการรวมภาควิชาเกษตรกลวิธานซึ่งเดิมสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเดิมสังกัดในคณะธุรกิจการเกษตร เข้าด้วยกัน

 

การแบ่งส่วนราชการของคณะฯ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการคณะฯ และ สถานบริการวิชาการ

หลักสูตรที่เป็นสอนในคณะฯ มีทั้งหมด 11 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 4 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรปริญญาตรี

1) วิศวกรรมศาสตรบัฒฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

2) วิศวกรรมศาสตรบัฒฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

3) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

4) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

5) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

หลักสูตรปริญญาโท

1) วิศวกรรมศาสตรมหาบัฒฑิต(วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมอาหาร

2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

3) วิศวกรรมศาสตรมหาบัฒฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมเกษตร

4) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร

หลักสูตรปริญญาเอก

1) วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วศ.ด.) สาขาวิศวกรรมอาหาร

2) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร

สถานบริการวิชาการ

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีนโยบายให้จัดเตรียมองค์กรเพื่อพัฒนาไปสู่การ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 มีมติให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2545 ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานสำหรับสนับสนุนการให้บริการวิชาการด้านวิศวกรรมและ อุตสาหกรรมเกษตรแก่ชุมชน ที่มีระบบบริหารจัดการเป็นอิสระจากระบบราชการ สามารถดำเนินงานได้โดยอิสระ คล่องตัว และพึ่งพาตัวเองได้ โดยมีนโยบายหลัก ให้สถานบริการวิชาการแสวงหาความร่วมมือหรือบูรณาการองค์ความรู้จากบุคลากร ภายนอกคณะ หรือหน่วยงานอื่นในลักษณะสหวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการวิชาการ รวมทั้งเพื่อเป็นการจัดการความรู้ของคณะฯ และมีกลไกที่นำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในคณะฯ ปัจจุบัน ไปจัดทำเป็นรูปแบบที่สามารถให้บริการวิชาการแก่ชุมชนได้

 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  63 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์ 0-5387-5000 โทรสาร 0-5387-5010